Dostępność

Definicja dostępności

Dostępność jest to miara niezawodności świadczonych usług przez system. Z pojęciem dostępności związane są pojęcia awarii i uszkodzenia:

 • awaria - system przestaje świadczyć usługi opisane w specyfikacji. Awarie są widoczne dla klientów systemu - użytkowników i innych systemów.

 • uszkodzenie - usterka systemu mogąca prowadzić do powstania awarii, jeżeli nie zostanie na czas zamaskowana lub naprawiona. Usterki nie są widoczne dla klientów systemu.

Dostępność można zdefiniować jako prawdopodobieństwo działania systemu wtedy, kiedy jest potrzebny. System jest potrzebny wtedy kiedy jest używany przez użytkowników i działa poza zaplanowanym okienkiem technicznym.

Rodzaje awarii systemów

Wyróżniamy kilka rodzajów awarii systemów:

* **awarie pominięcia** - utrata komunikatu, awaria serwera


* **awarie przekraczania limitów czasowych** - związane z komunikacją synchroniczną


* **awarie bizantyjskie** - błędna realizacja funkcjonalności, błędna obsługa komunikatów, błędna współpraca pomiędzy komponentami

Scenariusze dostępności

Poniżej przykładowe wartości dla opisu scenariuszy dostępności:

* Źródło bodźca - wewnętrzne lub zewnętrzne


* Bodziec - jedna z wyżej wymienionych awarii


* Artefakt - podsystem, usługa, procesor, dysk, węzeł, kanał komunikacji itp


* Środowisko - praca normalna / awaryjna, obciążenie normalne / wysokie / niskie


* Reakcja - wykrycie i zgłoszenie awarii lub uszkodzenia, przywrócenie stanu systemu


* Miara reakcji - szybkość wykrycia awarii, czas naprawy awarii lub uszkodzenia

Przykłady scenariuszy

Przykładowe opisy scenariuszy dostępności mogą być następujące:

1.  * źródło bodźca - wewnętrzne


 * bodziec - przekroczenie czasu oczekiwania na odpowiedź podsystemu przetwarzania multimediów


 * artefakt - usługa zarządzania multimediami


 * środowisko - praca normalna, obciążenie normalne


 * reakcja - wykrycie i zalogowanie uszkodzenia węzła przetwarzającego, zgłoszenie uszkodzenia węzła przetwarzającego, zamaskowanie uszkodzenia, ponowienie operacji przetwarzania


 * miara reakcji - dostępność usługi przetwarzania dla użytkowników na poziomie 99.9%


2. 


 * źródło bodźca - zewnętrzne


 * bodziec - system nie odpowiada na wysyłane przez użytkowników żądania


 * artefakt - usługa zarządzania multimediami


 * środowisko - praca normalna, obciążenie normalne


 * reakcja - wykrycie i zalogowanie awarii usługi, zgłoszenie niedostępności usługi, restart systemu


 * miara reakcji - czas niedostępności usługi nie większy niż minuta

Taktyki dostępności

Niezawodny system nawet w przypadku uszkodzenia powinien świadczyć swoje usługi. Efektywność świadczenia usług może ulec zmniejszeniu jednak nie ma prawa dojść do utraty spójności danych.

W celu zwiększenia dostępności stosuje się pewne standardowe taktyki. Zostały one podzielone na 3 grupy - wykrywanie uszkodzeń, zapobieganie uszkodzeniom oraz przywracanie systemu [1].

Bibliografia

* [1] [Software Architecture in Practice](http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/books/0321154959.cfm)

Comments